Získat nabídku

Splňujete podmínky dotace Nová zelená úsporám?

1.11.2021 | Autor: Vladimír Matajs

Dotační program Nová zelená úsporám pro rodinné domy pokračuje. Po 6 letech úspěšného nepřetržitého fungování prošla NZÚ v říjnu 2021 kompletní revizí podmínek a pravidel. Program úředníci výrazně zjednodušili a navýšili maximální možné částky dotace na FVE na 205 tis. resp. 225 tis. Kč. Vyšší částku s bonusem 10 % můžete žádat, pokud jste ze 3 strukturálně postižených regionů. Navíc byly zavedeny tzv. kombinační bonusy 10 000 Kč za realizaci více dotovaných opatření najednou.

Elektřina vyrobená z fotovoltaických panelů by měla být využita pro vlastní spotřebu ve vašem domě. Nicméně z aktuálních podmínek programu Nová zelená úsporám vypadla povinnost si určité procento vyrobené energie spotřebovat v domě. Jaký podíl výroby FVE si spotřebujete či dodáte do sítě je vaše věc. Podporovány jsou fotovoltaické elektrárny s akumulací energie do baterií a/nebo do ohřevu teplé vody. Akumulace ale již není nutnou podmínkou pro získání dotace.

Detailní podmínky dotačního programu, závazné pokyny, výpočetní nástroje a formuláře najdete na oficiálních stránkách Nová zelená úsporám. Naši zákazníci však nepotřebují detailní informace o dotaci studovat, protože vyřízení dotace provádíme za ně na základě plné moci. Na vyřízení dotace poskytujeme smluvní garanci se závazkem dotaci zaplatit, pokud by se nám ji nepodařilo vyřídit z důvodu naší chyby či opomenutí.

9 základních pravidel dotace Zelená úsporám

 1. O dotaci Nová zelená úsporám na solární panely mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů. Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby.
 2. Rodinným domem je myšlena stavba pro trvalé bydlení zapsaná v katastru nemovitostí, kde více než 50% podlahové plochy představují prostory pro trvalé bydlení. V zápisu v katastru musí být uveden typ budovy rodinný dům, objekt k bydlení nebo zemědělská usedlost.
 3. O dotaci smí žádat i majitelé budov určených pro rodinnou rekreaci. Chata či chalupa musí mít číslo popisné či evidenční. Majitel rekreační budovy by měl budovu využívat pro celoroční bydlení a nutnou podmínkou je trvalé bydliště majitele nebo další osoby vedené na adrese chaty či chalupy alespoň 2 roky před podáním žádosti o dotaci.
 4. Rodinný dům či rekreační objekt nesmí mít více než 3 samostatné bytové jednotky a ne více než dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
 5. V rodinném domě může mít sídlo firma nebo v něm může být i nějaká provozovna nebo obchod. Musí být ale v každém případě splněna podmínka nadpoloviční podlahové plochy v domě, která je určena k trvalému bydlení.
 6. Dotace Nová zelená úsporám se vztahuje na dům, nikoliv na osobu. Jedna osoba, pokud vlastní více rodinných domů, může žádat na každý rodinný dům zvlášť.
 7. Rodinný dům, kam chcete fotovoltaickou elektrárnu umístit nesmí být v exekuci. Dluhy vůči státu nebo exekuce nesmí mít ani žadatel o dotaci.
 8. Dotaci státní fond vyplácí až po dokončení díla a jeho uvedení do provozu. Čekací doba na vyplacení dotace jsou cca 2 měsíce po dokončení instalace. Pokud stavíte novostavbu, pak nárok na dotaci vzniká až po kolaudaci rodinného domu.
 9. Příjemce dotace musí zachovat účel užívání předmětu podpory po určitou stanovenou dobu, tzv. dobu udržitelnosti. Tato lhůta je 10 let ode dne vydání Rozhodnutí o přidělení dotace.

Mohlo by vás také zajímat

Žádat o dotaci můžete před i po realizaci FVE

Požádat o dotaci Nová zelená úsporám lze před realizací, v průběhu realizace a po realizaci solárního systému. Dotaci Státní fond životního prostředí vyplácí až po dokončení díla. Na vyplacení dotace se čeká přibližně 8 týdnů po dokončení instalace.

V žádosti o dotaci můžete uplatnit uznatelné náklady vynaložené nejpozději 12 měsíců před podáním této žádosti. Po podání žádosti běží lhůta 24 měsíců na dokončení vašeho projektu a na doložení jeho úspěšné realizace.

Podání žádosti pouze elektronicky

Žádosti o dotaci Nová zelená úsporám se podávají elektronicky do informačního systému AIS Státního fondu životního prostředí. K žádosti je nutné doložit projektovou dokumentaci, odborný posudek, revizní zprávu, doklady o vlastnictví vašeho účtu, faktury a doklady o jejich zaplacení a fotodokumentaci díla.

Souhlas spoluvlastníků je nutný

Pokud dům vlastní více než jedna osoba, pak jsou nezbytnou přílohou žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám souhlasná prohlášení spoluvlastníků nemovitosti. Pro udělení souhlasu se použije formulář, který je k dispozici na stránkách dotačního programu.

Výplata dotace pouze bezhotovostně

Podmínkou pro vyplacení dotace je vlastnictví bankovního účtu, kam státní fond po schválení dotace pošle peníze. Vlastnictví účtu žadatelem o dotaci se prokazuje prohlášením vydaným vaší bankou.

Žádost o dotaci včetně příloh podáváme za naše klienty vždy my na základě plné moci. Naši zákazníci se tedy o nic nestarají, nevyplňují žádné formuláře a nestojí žádné fronty na úřadech.

Získejte jednorázový příspěvek až 225 000 Kč

Výše dotace závisí na typu použitého střídače (síťový či hybridní), výkonu elektrárny a instalované kapacitě akumulátorů u hybridních fotovoltaických elektráren. Samostatnou kategorií jsou fotovoltaické elektrárny aktivně spolupracující s tepelným čerpadlem.

Výše příspěvku z programu Nová zelená úsporám se vypočítá podle poměrně jednoduchého vzorce. Nejdříve se spočítá základní podpora na elektrárnu o minimálním výkonu 2 kWp, základní podpora záleží na typu systému. K tomu se pak připočítá dotace na výkon panelů nad 2 kWp (max. do 10 kWp) a dotace na kapacitu akumulátorů, pokud jde o hybridní systém.

Části fotovoltaické elektrárnyDotace
Minimální instalace o výkonu 2 kWp40 000 Kč
Minimální instalace 2 kWp s hybridním měničem60 000 Kč
Minimální instalace 2 kWp s tepelným čerpadlem100 000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp10 000 Kč
Za 1 kWh akumulátorů na bázi lithia10 000 Kč
Příspěvek na projektovou dokumentaci5 000 Kč
Výpočet výše dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám 2030

Na každý nainstalovaný kilowatt fotovoltaických panelů nad 2 kWp můžete čerpat příspěvek 10 tis. Kč/kWp. Na celkovou kapacitu použitých lithiových akumulátorů získáte dotaci 10 tis. Kč/kWh.

Zákazníci mají dále právo žádat o dalších 5 000 Kč na pořízení projektové dokumentace, odborného posudku a podání žádosti.

Co je nového na našem FB?

Žádost o dotaci až po kolaudaci domu

O dotaci na fotovoltaickou elektrárnu z programu Nová zelená úsporám není možné žádat před řádnou kolaudací rodinného domu. Samotná realizace FVE může proběhnout před kolaudací, náklady je možné v žádosti uplatnit zpětně až 12 měsíců.

U novostaveb rozlišujeme, zda je fotovoltaika součástí PENB a slouží tedy ke splnění energetických parametrů domu nutných pro stavební povolení či nikoliv. Pokud je fotovoltaika uvedená v energetickém štítku domu, pak na ni nelze žádat o dotaci NZÚ.

FVE na novostavbách

Na fotovoltaiku nelze žádat o dotaci, pokud je FVE součástí energetického štítku budovy (PENB). Tedy pokud fotovoltaika posloužila k dosažení potřebného energetického standardu domu.

Dvouletá lhůta pro novostavby

Rodinný dům je za novostavbu považovaný pouze do doby uplynutí 2 let od jeho kolaudace. Po této době je dům považovaný za stávající budovu, na kterou se nevztahují žádná omezení pro novostavby. Vedle fotovoltaické elektrárny uvedené v PENB si tedy můžete po 2 letech od kolaudace pořídit další panely, střídač a akumulátory, tedy novou samostatnou FVE a na tuto investici získat dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Jestliže bylo potřebného energetického standardu domu dosaženo bez fotovoltaiky, pak můžete na FVE jakožto na úsporné opatření žádat o dotaci NZÚ ihned po kolaudaci domu, k žádosti je třeba navíc potřeba přiložit PENB.

Jedna aktivní žádost na všechno

Pro jeden rodinný dům je přípustná pouze jedna aktivní žádost o příspěvek z programu Nová zelená úsporám, avšak v této žádosti lze kombinovat různá opatření. Kombinovat můžete fotovoltaiku s:

 • zateplením domu
 • výměnou neekologického zdroje vytápění
 • instalací wallboxu na dobíjení elektromobilů
 • pořízením nádrže na zachytávání dešťové vody
 • instalací stínícího systému
 • realizací zelené střechy
 • pořízením řízeného větrání budovy s rekuperací tepla
 • instalací systému na rekuperaci tepla z odpadní vody

Za každou dosaženou kombinaci opatření získáte bonus 10 tis. Kč. Je třeba všechna opatření zrealizovat zároveň tak, aby se o dotaci na tato opatření mohlo žádat zároveň. Celková výše kombinačních bonusů může dosáhnout až 90 tis. Kč.

Domy v CHKO a památkových zónách

Instalace fotovoltaických elektráren na rodinných domech v chráněných územích je řešitelná, jen je třeba celou věc řešit s vaším stavebním úřadem. Více informací najdete v článku o komunikaci se stavebním úřadem.

Pokud dům leží v ekologicky chráněném území, přikládá se k žádosti o dotaci doklad o projednání stavebního záměru příslušným orgánem ochrany přírody, tedy Správou CHKO či Správou národního parku.

Pokud máte dům v památkově chráněném území (památková zóna, ochranné pásmo památkově chráněného objektu), nebo je dům či jeho část památkově chráněna, pak se k žádosti o dotaci NZÚ přikládá doklad o projednání stavebního záměru příslušným orgánem památkové péče.

Sledujte naše sítě

Pozor na exekukce

O dotaci smíte žádat pouze tehdy, pokud nemáte žádné závazky po splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí či jiného orgánu veřejné správy.

Zástava domu z důvodu hypotéky

Zástava domu vůči bance z důvodu hypotéky či stavebního spoření nejsou překážkou pro podání žádosti o dotaci NZU a pro získání dotace.

Jako majitel nemovitosti musíte mít právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu bez omezení například soudcovskou či exekutorskou zástavou. Na dům nesmí být nařízena exekuce či příkaz k prodeji. Dům nesmí být předmětem insolvenčního řízení či zajištění podle trestního řádu.

Nová zelená úsporám bez starostí a s garancí

Našim klientům společně s instalací fotovoltaické elektrárny vždy také vyřídíme dotaci. Na základě plné moci podáme na státní fond všechny potřebné formuláře, žádosti, potvrzení a doklady. Naši klienti se o nic nestarají. Navíc poskytujeme garanci vyřízení dotace, která je zakotvena přímo ve smlouvě o dílo. Pokud by se nějakou naší chybou, opomenutím nebo promeškáním stalo, že byste dotaci nezískali, zaplatíme vám ji my.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 113 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram