Získat nabídku

Střešní fotovoltaické elektrárny jsou osvobozeny od daní

27.8.2021 | Autor: Vladimír Matajs

Osvobození výnosů z fotovoltaických elektráren do 10 kWp od daní z příjmu jedna z mnoha pozitivních zpráv pro všechny, kdo chtějí mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu na střeše svého rodinného domu.

Od roku 2015 je fotovoltaika trvale zařazena do programu Nová zelená úsporám. Program NZÚ stále běží, v polovině října 2021 byla dotační pravidla pro rodinné domy výrazně změněna a zjednodušena. Vzrostla maximální částka, kterou můžete z dotačního programu získat na pořízení FVE. Nyní můžete čerpat 205 000 Kč resp. 225 000 Kč pokud jste z Karlovarského, Moravskoslezského nebo Ústeckého kraje.

Dotační program Nová zelená úsporám má fungovat nepřetržitě až do roku 2030. Zájem o čerpání dotací na pořízení fotovoltaických elektráren trvale roste a rozšiřují se i možnosti a opatření, na které můžete získat příspěvek. Nově jsou součástí NZÚ také fotovoltaické elektrárny na bytových domech.

Od roku 2016 se též změnilo mnoho pravidel pro instalace a provoz malých FVE v Energetickém zákoně, Stavebním zákoně a v zákonech týkajících se daní z přímu. Kompletně a natrvalo zmizela nepříjemná administrativa kolem připojování a provozování malých FVE do 10 kWp. Pojďme se na tyto změny podrobněji podívat v tomto článku.

Mohlo by vás také zajímat

FVE do 10 kWp bez licence ERÚ

Novelizovaný energetický zákon zavedl od 1.1.2016 důležitou výjimku. Provozovatelé výroben elektřiny do výkonu 10 kWp nemusí žádat na provoz svého zařízení o licenci od Energetického regulačního úřadu (Zákon č. 458/2000 Sb., §3 odst. 3).

Provozování solární elektrárny na střeše rodinného domu není podle novely zákona podnikáním, pokud je vyrobená elektřina primárně určená pro vlastní spotřebu jejího vlastníka v domě a pokud výkon FVE nepřesahuje 10 kWp.

Fotovoltaickou elektrárnu můžete provozovat pouze na základě smlouvy o připojení, která se uzavírá s místní distribuční společností - ČEZ, EG.D nebo PRE. Distribuční společnost ve smlouvě stanovuje podmínky připojení vaší fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě.

Co je licence ERÚ?

Licence Energetického regulačního úřadu na výrobu elektřiny je povolením k podnikání v energetice. Svojí podstatou je licence obdobou živnostenského listu u živnostenského podnikání. S licencí provozovatel FVE získá IČO a s tím i všechna práva a povinnosti podnikatele v energetice. Licence není potřeba u elektráren do výkonu 10 kWp.

Co obnáší licence ERÚ?

Mezi povinnosti podnikatelů (držitelů licencí ERÚ na výrobu elektřiny) se řadí především povinnost podávat daňová přiznání a přehledy správcům sociálního a zdravotního pojištění a též povinnost svoji činnost danit a z dosažených příjmů platit příslušné pojistné. Máte právo elektrárnu odpisovat a proti příjmům vynakládat přiměřené výdaje. Plátci DPH mají možnosti si odečíst DPH při pořízení fotovoltaické elektrárny.

Výjimka neplatí, pokud již máte FVE s licencí

Povinnost žádat o licenci na provozování FVE do 10 kWp máte stále, pokud v daném odběrném místě již provozujete licencovanou fotovoltaickou elektrárnu. V tom případě musíte novou elektrárnu zahrnout do své stávající licence. Tato povinnost platí, i když na novou elektrárnu čerpáte dotaci Nová zelená úsporám.

Dotace NZÚ i na elektrárny nad 10 kWp

Dotační pravidla programu Nová zelená úsporám dovolují instalovat elektrárny na rodinné domy o výkonu větším než 10 kWp, avšak dotace se vždy vztahuje jen na tu část výrobny do 10 kW.

Vlastník sluneční elektrárny by měl uzavřít ještě smlouvu o prodeji přebytků elektřiny do distribuční sítě. Tuto smlouvu lze uzavřít s libovolným obchodníkem s energiemi, který výkup elektřiny nabízí. Oblíbenou možností využití nespotřebovaných přebytků je služba tzv. virtuální baterie.

Prodej elektřiny do sítě je osvobozen od daní

V březnu 2016 byla uzákoněna nepatrná, ale o to důležitější novela zákona o dani z příjmu fyzických osob. Podle této novely jsou příjmy z provozování výroben elektřiny, kde není vyžadována licence udělovaná ERÚ (FVE do 10 kW) zařazeny do § 10, což jsou tzv. ostatní příjmy.

Ostatní příjmy neplynou z podnikání, nedochází díky nim ke zvyšování majteku a mají nahodilou nebo příležitostnou povahu. Řadí se sem například příjmy z příležitostného pronájmu, výnosy z prodeje plodů vaší zahrádky nebo z prodeje produktů domácích zvířat.

Všechny tyto nahodilé ostatní příjmy jsou do výše 30 000 Kč v jednom zdaňovacím období osvobozeny od daní z příjmu fyzických osob. Fotovoltaických elektráren a jejich osvobození se týkají §10 odst. 1 písmeno a) a §10 odstavec 3 písmeno a) Zákona o daních z příjmů.

Není třeba podávat daňové přiznání

Kvůli tzv. ostatním příjmům (kam spadají i příjmy z prodeje přebytků nespotřebované elektřiny z FVE do sítě) nemusíte ani podávat daňové přiznání, pokud jejich úhrn za rok nepřesáhne částku 30 tisíc korun.

Díky této daňové novele můžete legálně prodávat přebytky elektřiny z fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě, aniž by to bylo považováno za příjmy z podnikání. Příjmy plynoucí z prodeje elektřiny nemusíte danit.

Osvobození od daní z příjmu však neznamená, že by bylo výhodné dodávat elektřinu do sítě. Přímý prodej elektřiny do sítě je obvykle nevýhodný, při větších objemech přebytků může být výhodná služba virtuální baterie, kterou nabízí ČEZ.

Dodávkám do sítě je nejlepší se vyhnout, tedy všechnu vyrobenou elektřinu rovnou spotřebovat nebo akumulovat do baterií či do ohřevu teplé vody. Nenechte nikoho vydělávat na vaší elektřině. Základní rada zní: vše si spotřebovat, nic do sítě nedodat!

Sledujte naše sítě

Na instalace FVE snížená sazba DPH 15 %

Pokud dodavatel provádí stavební a montážní práce spojené s výstavbou budovy, která je stavbou pro pro sociální bydlení, může uplatnit první sníženou sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) 15 %. Může se jednat též o dodávku stavebních a montážních prací na již dokončené stavbě pro sociální bydlení a na dokončené stavbě pro bydlení.

Do možnosti uplatnit sníženou sazbu daně z přidané hodnoty se zahrnují i stavební a montážní práce na pozemku tvořícím se stavbou pro bydlení jeden funkční celek. Snížená sazba platí i pro stavební a montážní práce prováděné na stavbách tvořících příslušenství rodinného domu - garážích, stodolách atp.

Parametry stavby pro sociální bydlení splňuje:

 • bytový dům v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m²
 • rodinný dům, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m²
 • byt, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m²

Parametry sociálního bydlení nesplňuje:

 • bytový dům s obytným prostorem s podlahovou plochou přesahující 120 m²
 • rodinný dům jehož podlahová plocha přesahuje 350 m²
 • byt, jehož podlahová plocha přesahuje 120 m²
 • stavba pro rodinnou a individuální rekreaci

Snížená sazba na stavební práce v zákoně

Pravidla pro uplatnění snížené 15% sazby DPH na stavební a montážní práce upravuje zákon č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, konkrétně v § 48 jsou uvedeny stavební práce na dokončených stavbách a v § 49 stavební práce na výstavbě budov pro sociální bydlení.

Stroje a zařízení jsou součástí prací

V § 36 Zákona o dani z přidané hodnoty se uvádí, že součástí stavebních a montážních prací (základem daně) jsou i další vedlejší náklady a výdaje, jiné daně a hlavně též konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.

FVE na rodinných domech bez stavebního povolení

Instalace fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů či rekreačních objektů se nepovažuje za stavbu, nýbrž za změnu dokončené stavby či za stavební úpravu stávající stavby. Instalací panelů na rodinný dům nevzniká nová stavba, prototo podle § 79 odst. 5 stavebního zákona nevyžadují územní souhlas ani územní rozhodnutí.

Fotovoltaické elektrárny na střechách rodinných domů nemusí mít stavební povolení a ani tuto instalaci není třeba stavebnímu úřadu ohlašovat, pokud se, podle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, stavebními úpravami:

 • nezasahuje do nosných konstrukcí rodinného domu
 • nemění se vzhled stavby
 • nemění způsob užívání stavby
 • negativně neovlivní požární bezpečnost stavby

Pokud některou z výše uvedených podmínek instalace fotovoltaické elektrárny na rodinný dům nesplňuje, postačí stavebnímu úřadu na instalaci FVE ohlášení stavby.

Fotovoltaika v CHKO či v památkových zónách

Pokud se rodinný dům nachází v území, kde je chráněný nějaký veřejný zájem podle zvláštního zákona (CHKO, památková péče, ochranná pásma), pak podle § 4 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad postupuje v součinnosti s pověřenými orgány. K provedení instalace FVE na střechách budov se tyto orgány (např. Správa národního parku či Ústav památkové péče) vždy vyjadřují a je třeba získat jejich souhlasné stanovisko, aby stavební úřad instalaci povolil.

Umístění fotovoltaické elektrárny na pozemku, který tvoří s rodinným domem funkční celek a FVE slouží k zásobování energií pro rodinný dům se posuzuje jako samostatná stavba, kterou musí stavební úřad projednat ve zjednodušeném územním řízení, jehož výsledkem bude územní souhlas.

Provedení fotovoltaické elektrárny nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby, pokud (podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 9 stavebního zákona) jeho výkon nepřesáhne 20 kW. U větších elektráren než 20 kWp by bylo třeba projít stavebním řízením, na jehož úspěšném konci stavební úřad vydá stavební povolení.

Více podrobnějších informací k povolování fotovoltaických elektráren na rodinných domech najdete v článku: Potřebujete stavební povolení na montáž FVE?

Kolem FVE už nevzniká ochranné pásmo

U fotovoltaických elektráren na střechách budov s výkonem do 10 kWp bylo zrušeno ochranné pásmo, které dříve předepisoval stavební zákon. Ochranné pásmo vznikalo automaticky kolem pozemků, kde byla umístěna výrobna elektrické energie. Podle nových předpisů se z budovy po instalaci fotovoltaických panelů nestává výrobna elektřiny, způsob využití stavby se instalací fotovoltaické elektrárny nemění.

Ochranná pásma v energetickém zákoně

Systém ochranných pásem okolo různých velikostí a typů výroben elektřiny upravuje § 46 odst. 7 Energetického zákona č. 458/2000 Sb.

Výrobnami byly ve smyslu stavebního zákona i malé fotovoltaické elektrárny na střechách rodinných domů. Obecné ochranné pásmo kolem výroben elektřiny bylo do konce roku 2015 stanoveno na 20 metrů od oplocení pozemku, což je v zastavěném území hodně.

Ochranné pásmo mohlo přinášet komplikace při stavebních a dalších řízeních v okolí domů se solární elektrárnou na střeše. Proto zrušením ochranných pásem kolem fotovoltaických elektráren do 10 kWp majitelé rodinných domů s fotovoltaikou již nijak neomezují práva svých sousedů.

Připojení FVE jako mikrozdroj - výhoda nebo past?

Poslední právní úprava, kterou zde zmíníme se týká vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Nově se zavádí pojem "mikrozdroj", který musí mít výkon do 10 kW a do každé fáze dodávat střídavý proud maximálně 16 A (§ 2 písm. e).

Mikrozdroje mají jednodušší postup připojení. Pokud parametry sítě v daném místě odpovídají předepsaným limitům, pak je připojení v podstatě nárokové a je realizováno formou ohlášky.

Posouzení sítě provádí revizní technik

Posouzení parametrů sítě v místě připojení mikrozdroje může zhodnotit libovolný revizní technik. Hodnoty naměřené impedance u zdroje do 16 A na fázi musí být do 0,47 Ohm a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ohm.

Mikrozdroje však mají jeden velký háček. Pokud svojí fotovoltaickou elektrárnu připojíte do sítě jako mikrozdroj, pak nesmíte do sítě dodávat jakékoliv nespotřebované přebytky elektřiny. To je ale u většiny typů fotovoltaických elektráren velká komplikace.

Veškerou vyrobenou elektřinu si musíte spotřebovat, případně musíte mít takový typ zdroje, který přebytky do sítě technicky neumožňuje nebo je lze zakázat softwarovým nastavením střídače. Jinak vám ze dodávku přebytků do sítě hrozí nemalé pokuty.

Vyhnout se přetokům do sítě ale většinou úplně nejde. Některé typy střídačů zabránit dodávce přebytků do sítě vůbec neumí. Pokud to střídač umí, jde většinou o jedny z nejdražších dostupných zařízení určených pro hybridní elektrárny s bateriemi. Zamezování dodávek přebytků do sítě také nemusí být efektivní, protože některé systémy po nabití baterií v podstatě odpojí solární panely a přestanou elektřinu vyrábět.

Podmínka nulových přetoků a hrozba pokut v případě nesplnění proto znamená, že se způsobu připojení elektrárny jako mikrozdroj chcete vyhnout. Standardní způsob připojení je možná o něco časově náročnější, ale na druhou stranu můžete po připojení legálně a bez obav dodávat přebytky do sítě.

Kdy je mikrozdroj vhodné řešení?

Připojení fotovoltaické elektrárny formou mikrozdroje může být jedinou možností v případě, že klasický způsob připojení distribuční společnost nepovolí. To se může stát, pokud je kapacita sítě v daném místě vyčerpána pro připojování dalších zdrojů.

Dodávka energie do sítě sice není obvykle moc výhodná, ale je dobré tuto možnost mít. Může během roku nastat situace, kdy nebudete schopni veškerou elektřinu spotřebovat, protože například budete pryč na dovolené a v domě nebude žádný odběr. Případně můžete pro vaše přebytky využít služby virtuální baterie.

Bez papírování, bez daní, bez obav

Výše uvedené novely předpisů ruší většinu náročného a otravného papírování, které mnoho zájemců odrazovalo od pořízení fotovoltaické elektrárny. K provozování sluneční elektrárny již nepotřebujete vůbec nic. Snad jenom chuť a nějaké to místo na střeše vašeho domu. Kdy si fotovoltaickou elektrárnu pořídíte i vy, když je to tak jednoduché?

Vyřízení dotace je u nás vždy součástí díla, stejně jako veškeré projekty, revize, posudky, formuláře a vyřízení připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti. Na vyřízení dotace dokonce poskytujeme záruku, která vám garantuje včasné a správné podání žádosti v souladu s platnými pravidly. Pokud bychom dotaci nevyřídili, museli bychom vám peníze zaplatit z vlastní kapsy.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 113 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram