Získat nabídku

Fotovoltaické elektrárny jsou osvobozené od daní

20.8.2023 | Autor: Vladimír Matajs

Osvobození výnosů z fotovoltaických elektráren do 50 kWp od daně z příjmu je jednou z mnoha pozitivních zpráv pro všechny, kteří chtějí mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu na střeše svého rodinného nebo bytového domu.

Od roku 2015 je fotovoltaika trvale zařazena do programu Nová zelená úsporám. Program NZÚ stále běží, přičemž došlo k významným změnám a zjednodušením dotačních pravidel pro rodinné domy. Maximální možná částka, kterou můžete z programu získat na pořízení FVE, se zvýšila. Nyní můžete čerpat až 200 000 Kč, nebo 220 000 Kč, pokud bydlíte v Karlovarském, Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji, či v hospodářsky a sociálně ohrožených oblastech.

Dotační program Nová zelená úsporám má fungovat nepřetržitě až do roku 2030. Zájem o čerpání dotací na pořízení fotovoltaických elektráren trvale roste a rozšiřuje se seznam opatření, na které můžete získat příspěvek. Nově jsou součástí NZÚ také fotovoltaické elektrárny na bytových domech.

Od roku 2016 došlo k mnoha změnám v pravidlech pro instalace a provoz malých střešních FVE. Klíčové odstavce v energetickém zákoně, stavebním zákoně a v zákoně o daních z příjmů se zásadně změnily. Nepříjemná administrativa kolem připojování a provozování malých FVE do 50 kWp byla kompletně a trvale odstraněna. V tomto článku se podíváme na tyto změny podrobněji.

Mohlo by vás také zajímat

FVE do 50 kWp bez licence ERÚ

Od 1.1.2023 platí podle novelizovaného energetického zákona č. 458/2000 Sb., § 3 odst. 3 důležitá výjimka. Provozovatelé výroben elektřiny do výkonu 50 kWp nemusí pro provoz svého zařízení žádat o licenci od Energetického regulačního úřadu.

Podle novely energetického zákona se provozování solární elektrárny na střeše rodinného nebo bytového domu nepovažuje za podnikání, jestliže vyrobená elektřina slouží pro vlastní spotřebu v domě a výkon FVE nepřesahuje 50 kWp.

Pro provozování fotovoltaické elektrárny musíte mít smlouvu o připojení s místní distribuční společností, podle regionů je jsou to ČEZ, EG.D nebo PRE. Tato společnost ve smlouvě určuje podmínky pro připojení vaší fotovoltaické elektrárny k rozvodné síti.

Co je licence ERÚ?

Licence Energetického regulačního úřadu na výrobu elektřiny je povolením k podnikání v energetice. Svojí podstatou je licence obdobou živnostenského listu. S licencí provozovatel FVE získá IČO a s tím i všechna práva a povinnosti podnikatele v energetice. Licenci na výrobu elektřiny nepotřebujete u elektráren využívající OZE do výkonu 50 kWp.

Co obnáší licence ERÚ?

Jako podnikatelé (držitelé licencí ERÚ na výrobu elektřiny) máte povinnost podávat daňová přiznání a přehledy správcům sociálního a zdravotního pojištění. Musíte danit svou činnost a z vašich příjmů platit pojistné. Máte právo odpisovat elektrárnu a vynakládat přiměřené výdaje proti dosaženým příjmům. Plátci DPH si mohou odečíst DPH na vstupu z nákladů na pořízení a údržbu fotovoltaické elektrárny.

Výjimka neplatí, pokud již máte FVE s licencí

Máte povinnost žádat o licenci na provozování FVE do 50 kWp, pokud již provozujete licencovanou fotovoltaickou elektrárnu na stejném odběrném místě. Novou elektrárnu musíte zahrnout do své stávající licence, i když na ni čerpáte dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Dotace NZÚ i na elektrárny nad 10 kWp

Pravidla dotačního programu Nová zelená úsporám dovolují instalovat elektrárny na rodinné domy s výkonem větším než 10 kWp, ale dotace se vztahuje pouze na část elektrárny do 10 kW.

Výrobní EAN pro každého

Od 1.1.2023 mají všichni provozovatelé fotovoltaických elektráren právo na tzv. výrobní EAN. Ten umožňuje zvlášť uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny a zvlášť smlouvu o odprodeji přebytků. Malí výrobci elektřiny tak mají svobodu vybrat si nejvýhodnějšího odběratele pro své přebytky, bez ohledu na to, kdo jim dodává elektřinu.

Jako vlastník sluneční elektrárny byste si měli najít obchodníka s elektřinou a uzavřít s ním smlouvu o prodeji přebytků elektřiny. Smlouvu můžete uzavřít s jakýmkoli obchodníkem, který nabízí výkup elektřiny. Umožňuje vám to tzv. výrobní EAN. Populární možností využití přebytků je služba virtuální baterie.

Prodej elektřiny do sítě je osvobozen od daní

V březnu 2016 byla schválena malá, ale důležitá změna zákona o dani z příjmu fyzických osob. Podle této novely se příjmy z provozování malých elektráren (FVE do 50 kW) bez licence od ERÚ zařazují podle § 10 jako ostatní příjmy.

Ostatní příjmy nepochází z podnikání, nemění velikost majetku a jsou nahodilé nebo příležitostné. Mezi ně patří příjmy z příležitostného pronájmu, výnosy z prodeje zahradních plodů, z prodeje produktů z domácích zvířat, z prodeje medu a také prodeje elektřiny do sítě. Vše do určité omezené výše.

Všechny nahodilé příjmy, včetně těch z fotovoltaických elektráren, jsou do výše 30 000 Kč za zdaňovací období osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob. Osvobození příjmů z FVE se týkají § 10 odst. 1 písm. a) a § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

U FVE na bytových domech se osvobození příjmů z prodeje elektřiny do sítě vztahuje na každého vlastníka bytu nebo družstevníka samostatně. Limit 30 tis. Kč platí pro každého z nich zvlášť.

Není třeba podávat daňové přiznání

Pokud vaše příjmy z prodeje elektřiny patří do kategorie ostatních příjmů (nemáte na FVE licenci) a celkový roční součet vašich ostatních příjmů nepřekročí 30 tisíc korun, nemusíte kvůli nim podávat daňové přiznání.

Díky této daňové novele můžete legálně prodávat přebytky elektřiny z fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě, aniž by to bylo považováno za příjmy z podnikání. Příjmy plynoucí z prodeje elektřiny nemusíte danit.

Osvobození od daní z příjmu však neznamená, že by bylo výhodné dodávat elektřinu do sítě. Přímý prodej elektřiny do sítě je obvykle nevýhodný, při větších objemech přebytků může být výhodná služba virtuální baterie, kterou nabízí ČEZ.

Dodávkám do sítě se snažte co nejvíc vyhnout. Nejvýhodnější je vyrobenou elektřinu rovnou spotřebovat nebo akumulovat do baterií či do ohřevu teplé vody. Vyplácí se aktivně optimalizovat vlastní spotřebu elektřiny, tedy řídit, kdy a kolik energie spotřebováváte. Nenechte nikoho vydělávat na vaší elektřině. Základní rada zní: vše si spotřebovat, do sítě nic nedodat!

Sledujte naše sítě

Na instalace FVE snížená sazba DPH 15 %

Při provádění stavebních a montážních prací spojených s výstavbou budovy, která je tzv. stavbou pro sociální bydlení může dodavatel uplatnit sníženou sazbu DPH ve výši 15 %. To platí i pro dodávky stavebních a montážních prací na již dokončených stavbách pro bydlení.

Snížená sazba DPH se vztahuje i na stavební a montážní práce na pozemku, který tvoří se stavbou pro sociální bydlení jeden funkční celek. Platí také pro práce na stavbách, které jsou příslušenstvím rodinného nebo bytového domu, jako jsou garáže, stodoly a podobně.

Parametry stavby pro sociální bydlení splňuje:

 • bytový dům v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m²
 • rodinný dům, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m²
 • byt, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m²

Parametry sociálního bydlení nesplňuje:

 • bytový dům s obytným prostorem s podlahovou plochou přesahující 120 m²
 • rodinný dům jehož podlahová plocha přesahuje 350 m²
 • byt, jehož podlahová plocha přesahuje 120 m²
 • stavba pro rodinnou a individuální rekreaci

Snížená sazba na stavební práce v zákoně

Zákon č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, upravuje pravidla pro uplatnění snížené 15% sazby DPH na stavební a montážní práce. Konkrétně v § 48 jsou uvedeny stavební práce na dokončených stavbách a v § 49 stavební práce na výstavbě budov pro sociální bydlení.

Stroje a zařízení jsou součástí prací

Podle § 36 Zákona o dani z přidané hodnoty jsou součástí základu daně ze stavebních a montážních prací i vedlejší náklady a výdaje, jiné daně, a také konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují do stavby jako její součást.

Malé FVE bez stavebního povolení

Instalace fotovoltaických elektráren na střechách rodinných, bytových a rekreačních objektů se nepovažuje za novou stavbu. Jde vždy o změnu nebo stavební úpravu stávající stavby. Instalací panelů na rodinný dům tedy nevzniká nová stavba a podle zákona nepotřebuje územní souhlas ani územmní rozhodnutí.

Fotovoltaické elektrárny na střechách rodinných a bytových domů nemusí mít stavební povolení a nemusí být stavebnímu úřadu ohlášeny, pokud se podle § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona stavebními úpravami:

 • nezasahuje do nosných konstrukcí rodinného domu
 • nemění způsob užívání stavby
 • nezasahuje do budovy, která je kulturní památkou
 • stavební úpravy nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
 • stavební úpravy splňují podmínky požární bezpečnosti podle Vyhlášky č. 114/2023 Sb. o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny

Pokud fotovoltaická elektrárna na rodinném nebo bytovém domě nesplňuje některou z výše uvedených podmínek, stavební úřad bude vyžadovat ohlášení stavby nebo stavební povolení před její instalací.

Fotovoltaika v CHKO či v památkových zónách

Pokud se rodinný dům nachází v chráněném území (např. CHKO, památková péče, ochranná pásma), stavební úřad podle § 4 odst. 2 stavebního zákona postupuje ve spolupráci s pověřenými orgány. Při instalaci FVE na střechách v těchto oblastech je třeba získat souhlasné stanovisko orgánů jako je Správa národního parku nebo Národní památkový ústav, aby stavební úřad mohl záměr povolit.

Umístění fotovoltaické elektrárny na pozemku je považováno za samostatnou stavbu. Stavební úřad ji musí projednat v územním řízení, jehož výsledkem bude buď územní souhlas nebo územní rozhodnutí.

Instalace do 50 kWp nemusí procházet územním řízením, pokud jsou umístěny v zastavitelném území a v souladu s platným územním plánem. Tyto podmínky obvykle splňují fotovoltaické elektrárny na pozemku u rodinných a bytových domů, kde se vyrobená energie využívá pro potřeby budovy.

Pokud výkon fotovoltaické elektrárny nepřesáhne 50 kW (podle § 103 odst. 1 písm. e stavebního zákona), nevyžaduje její provedení stavební povolení ani ohlášení stavby. U elektráren větších než 50 kWp musíte projít stavebním řízením, na konci kterého vydá stavební úřad stavební povolení.

Více podrobnějších informací k povolování fotovoltaických elektráren na rodinných domech najdete v článku Potřebujete stavební povolení na montáž FVE?

Kolem FVE už nevzniká ochranné pásmo

U malých fotovoltaických elektráren s výkonem do 50 kWp bylo zrušeno ochranné pásmo, které dříve ukládal stavební zákon. Ochranné pásmo automaticky vznikalo kolem pozemků a budov s výrobnou elektrické energie.

Podle nových předpisů se budova nebo pozemek s instalací fotovoltaických panelů do 50 kW nestává výrobnou elektřiny. Instalací fotovoltaické elektrárny se způsob užívání stavby nemění. Rodinný dům zůstává rodinným domem, nestává se kvůli solárním panelům výrobnou elektřiny.

Ochranná pásma v energetickém zákoně

Systém ochranných pásem okolo různých typů a velikostí výroben elektřiny upravuje § 46 odst. 7 energetického zákona č. 458/2000 Sb.

Dle stavebního zákona byly malé fotovoltaické elektrárny na střechách rodinných domů považovány za výrobny elektřiny. Do konce roku 2015 bylo ochranné pásmo kolem výroben elektřiny stanoveno na 20 metrů od oplocení pozemku.

Zrušení ochranných pásem kolem fotovoltaických elektráren do 50 kWp znamená, že majitelé rodinných domů s fotovoltaikou už neomezují práva svých sousedů. Dříve mohla ochranná pásma komplikovat stavební a jiná řízení v jejich okolí.

FVE jako mikrozdroj - výhoda nebo past?

Poslední právní úprava, kterou zde zmíníme se týká vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Vyhláška v § 2, písm d) a v § 16 upravuje pojem "mikrozdroj" a postup jeho připojení k DS. Mikrozdroj musí mít výkon do 10 kW. Do každé fáze smí dodávat střídavý proud maximálně 16 A.

Mikrozdroje mají jednodušší postup připojení. Pokud parametry sítě v daném místě odpovídají předepsaným limitům, pak je připojení v podstatě nárokové a je realizováno formou ohlášky.

Posouzení sítě provádí revizní technik

Posouzení parametrů sítě v místě připojení mikrozdroje může provést libovolný revizní technik. Hodnoty naměřené impedance u zdroje do 16 A na fázi musí být do 0,47 Ω (Ohm) a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ω.

Mikrozdroje však mají jeden velký háček. Pokud svojí fotovoltaickou elektrárnu připojíte k síti jako mikrozdroj, nesmíte elektřinu vůbec dodávat do sítě. U většiny fotovoltaických elektráren znamená toto omezení velké komplikace.

Musíte si spotřebovat všechnu vyrobenou elektřinu nebo mít takový typ zdroje, který technicky znemožňuje dodávat přebytky do sítě. Přebytky mohou některé hybridní střídače zakázat softwarově. Jinak vám za dodávky přebytků do sítě hrozí vysoké pokuty.

Zamezit dodávce přebytečné energie do sítě úplně nelze. Některé síťové střídače to nedokážou. Když střídač umí zcela zamezit přetokům, obvykle patří mezi ty nejdražší, které jsou určeny pro hybridní elektrárny s bateriemi.

Omezení dodávek do sítě nemusí být vždy efektivní. Po nabití baterií se solární panely odpojí a úplně přestanou vyrábět elektřinu. Tuto elektřinu by však bylo možné dál vyrábět a dodávat do sítě za výkupní cenu nebo do virtuální baterie.

Mikrozdroj nebrat!

Pokud nechcete riskovat pokuty za překročení nulových přetoků, vyhněte se připojení elektrárny jako mikrozdroje. Vyřízení standardního způsobu připojení může trvat déle, ale umožní vám legálně a bez obav dodávat přebytky do sítě.

Kdy je mikrozdroj vhodné řešení?

Pokud distribuční společnost nepovolí standardní způsob připojení fotovoltaické elektrárny kvůli vyčerpané přenosové kapacitě sítě, může být připojení formou mikrozdroje jedinou možností.

I když dodávka energie do sítě obvykle není moc výhodná, je dobré mít tuto možnost. Může nastat situace, kdy nebudete moci spotřebovat veškerou elektřinu, například při dovolené. V takovém případě můžete využít službu virtuální baterie pro zhodnocení přebytků.

Bez papírování, bez daní, bez obav

Uvedené změny předpisů ruší většinu náročného a otravného papírování, které mnoho zájemců odrazovalo od pořízení fotovoltaické elektrárny. K provozování sluneční elektrárny již nepotřebujete vůbec nic. Snad jenom chuť a nějaké to místo na střeše vašeho domu. Kdy si fotovoltaickou elektrárnu pořídíte i vy, když je to tak jednoduché?

Vyřízení dotace je u nás vždy součástí díla. Stejně tak je součástí ceny projektová dokumentace, revize, posudky, formuláře a vyřízení připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti. Na vyřízení dotace dokonce poskytujeme smluvní záruku.

Záruka vyřízení dotace vám garantuje včasné a správné podání žádosti v souladu s platnými pravidly. Pokud bychom dotaci nevyřídili, museli bychom vám peníze zaplatit z vlastní kapsy.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Ohřev vody fotovoltaikou o výkonu 2,25 kWp
pro důchodce za 1 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram