Získat nabídku

Potřebujete stavební povolení na montáž FVE?

4.5.2023 | Autor: Vladimír Matajs

Hlavním předpisem, podle kterého se v České republice řídí umisťování a povolování staveb je Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zkráceně Stavební zákon. Na začátku roku 2023 vešla v platnost novela energetického a stavebního zákona (tzv. Lex OZE I) a některé postupy se tím zjednodušily.

Nové instalace OZE do 50 kW instalovaného výkonu nepotřebují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Výjimka pro územko platí (§ 79, odst. 2, písm. v), pokud se stavba nachází v zastavěné části obce, na zastavitelném pozemku a stavba je v souladu s požadavky územního plánu. Nesmí jít o vodní dílo, a stavba nesmí být ve zvláště chráněném území či v památkové zóně nebo památkové rezervaci.

Instalace OZE na stávajících budovách jsou obvykle tzv. stavební úpravy, na které nepotřebujete do 50 kW výkonu povolení stavby ani ohlášení stavby. Toto platí za splnění těchto podmínek (§ 103, odst. 1, písm. e):

Mohlo by vás také zajímat

Stavby a stavební úpravy před svou realizací mohou (ale nemusí) procházet dvěma povolovacími řízeními - územním řízením a stavebním řízením. Uvedení díla do užívání se provádí kolaudačním rozhodnutím či kolaudačním souhlasem. Kolaudaci budete potřebovat pouze u staveb či jejich úprav, které vyžadovaly vydání povolení stavby.

Veškeré záležitosti stavebního práva řešíte s místně příslušným stavebním úřadem nebo stavebním odborem na magistrátech větších měst. Seznam všech stavebních úřadů v ČR najdete zde.

Co je to územní a stavební řízení?

Územní řízení je schvalovací proces, ve kterém úřad posuzuje zamýšlené umístění staveb na daném pozemku a v daném území. Posuzuje se, zda je záměr v souladu s platným územním plánem a neodporuje zamýšlenému využití daného území. Výsledkem územního řízení může být územní rozhodnutí či veřejnoprávní smlouva. Územní řízení může být v některých případech vedeno jako zjednodušené, na jehož konci stavební úřad vydá územní souhlas.

Stavební řízení je proces schválení provedení stavby či stavební úpravy, posouzení její konkrétní podoby a jejích technických parametrů. Některé stavby menšího rozsahu vyžadují ohlášení, na jiné typy staveb musíte získat povolení stavby. Ohlašované stavby a stavby vyžadující stavební povolení jsou do užívání uvedeny získáním kolaudačního souhlasu resp. kolaudačního rozhodnutí, které vydává stavební úřad.

Některé jednodušší stavby nebo stavební úpravy nevyžadují ani ohlášku, ani stavební povolení. K uvedení těchto staveb do užívání není potřeba kolaudace.

Rekapitulace

 • Umístění stavby se projednává v územním řízení.
  • Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí, výsledkem zjednodušeného územního řízení je územní souhlas.
 • Provedení stavby se projednává ve stavebním řízení.
  • Výsledkem je stavební povolení, v některých případech může stačit jen ohlášení stavby stavebnímu úřadu.
 • Uvedení stavby do užívání se provede v kolaudačním řízení.
  • Výsledkem je kolaudační rozhodnutí či kolaudační souhlas. Kolaudaci potřebujete pouze u staveb, ke kterým bylo vydáno povolení stavby.

Sledujte naše sítě

FVE na střechách rodinných a bytových domů

Solární elektrárny na střechách rodinných a bytových domů obvykle dodávají elektřinu přímo do domu. Tím se z pohledu zákona stávají technickým zařízením domu, sloužícím jeho obyvatelům, podobně jako kotel, tepelné čerpadlo, klimatizace nebo ohřívač vody.

Instalace fotovoltaické elektrárny na střeše bytového domu, rodinného domu či objektu pro rodinnou rekreaci se posuzuje nikoliv jako samostatná stavba, ale jako úprava stávající stavby.

Umístění fotovoltaické elektrárny

Instalace fotovoltaické elektrárny do na střechu rodinného či bytového domu, jakož i integrace FVE do střechy či instalace panelů na fasádu se považují za změnu dokončené stavby. Vyrobená energie musí být spotřebována pro zásobování budovy, na kterou se FVE umisťuje.

Jde o stavební úpravu, která podle § 79 odst. 5 stavebního zákona nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Instalovaný výkon u FVE se počítá jako součet spičkových výkonu všech fotovoltaických panelů.

Provedení fotovoltaické elektrárny

Podle § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona se nevyžaduje stavební povolení ani ohláška instalace fotovoltaické elektrárny do 50 kWp instalovaného výkonu, pokud se provedenými stavebními úpravami:

 • nezasahuje do nosných konstrukcí budovy
 • nemění se způsob užívání stavby
 • nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí
 • jsou splněny bezpečnostní podmínky Vyhlášky č. 114/2023 Sb.
 • nejedná se o kulturní památku

Drtivá většina rodinných i bytových domů v České republice splňuje výše uvedené podmínky. V tom případě není na instalaci FVE a s ní spojených stavebních úprav potřeba stavební povolení ani ohlášení stavby. Pro uvedení takové elektrárny do užívání není potřeba kolaudační rozhodnutí či kolaudační souhlas.

Mění FVE způsob užívání stávající stavby?

Instalací fotovoltaické elektrárny na střechu budovy se v žádném případě nemění způsob využívání stavby. Instalací fotovoltaické elektrárny se rodinný či bytový dům nestává výrobnou energie, nýbrž zůstává nadále rodinným resp. bytovým domem.

Pokud by stavební úpravy spojené s instalací FVE na budovy pro bydlení či rodinnou rekreaci nesplňovaly některou z podmínek uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, bude se:

 • u staveb pro bydlení (rodinných domů) a staveb pro rodinnou rekreaci postupovat podle § 103 odst. 2 stavebního zákona. Na stavební úpravy spojené s instalací fotovoltaiky na rodinný dům bude třeba ohlášení stavby stavebnímu úřadu nebo povolení stavby.
 • u bytových domů postupovat podle § 108 odst. 1 stavebního zákona. Na stavební úpravy spojené s instalací FVE na bytový dům je třeba získat stavební povolení.

Stavby budované na základě stavebního povolení je nutné uvést do trvalého úžívání kolaudací nebo kolaudačním souhlasem podle § 119 odst. 1. Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává stejný úřad, který vydal povolení stavby.

Často kladené dotazy

Co je stavba pro bydlení a rodinnou rekreaci?

Stavbami pro bydlení (rodinné domy) a rodinnou rekreaci jsou budovy o nejvýše jednom podzemním podlaží do hloubky 3 metry a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

Ovlivňují solární panely vzhled budovy?

Sporný bod o tom, zda instalace solárních panelů ovlivňuje vzhled budovy naštěstí od 1.1.2023 vypadl z výjimek, kvůli kterým bylo na FVE potřeba žádat o povolení stavby. Problematické mohly být instalace, kde solární panely nekopírují rovinu střechy, ale jsou nějakým způsobem přizvednuté (podepřené). Vzhled stavby je dán vnějšími rysy, jako:

 • tvar a rozměry stavby a jejích obvodových konstrukcí
 • tvar a rozměry stavebních otvorů v obvodových stav. konstrukcích
 • tvar a rozměry předsazených částí stavby

Jak rozhodují stavební úřady?

Stavební zákon je složitý a řeší mnoho aspektů stavebnictví. Různé stavby mohou podle zákona patřit pod různé paragrafy, což může ovlivnit, jak se stavby povolují. Různí úředníci nebo úřady mohou zákon vykládat jinak, takže stejná situace může být posouzena různě. Dokonce i úředníci na stejném úřadě se mohou v názoru na zákon lišit.

Požární ochrana a bezpečnost střešních FVE

Požadavky na bezpečnost střešních fotovoltaických elektráren určuje Vyhláška č. 114/2023 Sb. o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW, která vešla v platnost 1.5.2023.

Bezpečnostní vyhláška je rozdělena do 3 bloků, které řeší:

 • materiálové provedení panelů a montážních konstrukcí
 • požadavky na bezpečné vypnutí a odpojení od rozvodné sítě
 • provedení kabelových vedení

Nová vyhláška zavedla požadavek na dosažení bezpečné úrovně stejnosměrného napětí (120 V DC) v jakékoliv části stejnosměrného rozvodu fotovoltaické elektrárny, pokud je FVE vypnuta. Toto ustanovení se týká elektráren nad 10 kW u rodinných domů, u bytových domů platí vždy. Prakticky to znamená nutnost použití výkonových optimizérů, které po vypnutí FVE zajistí napětí na stenosměrné části pod 120 V.

U instalací FVE na bytových domech doporučujeme nechat zpracovat požárně bezpečnostní řešení, zkráceně jako PBŘ. Tento plán vytvořený autorizovaným odborníkem navrhuje takové provedení díla, aby obyvatelé domu mohli v případě požáru z budovy bezpečně uniknout. Řeší, jak solární panely v případě požáru ovlivní práci hasičů. Také zkoumá, jak se použité materiály chovají v ohni a jak zabránit šíření ohně mezi požárně oddělenými úseky budovy.

Za správné provedení bezpečné fotovoltaické elektrárny nese odpovědnost instalační firma, která dílo provádí.

FVE na rodinných domech jsou stavební úpravou, která nevyžaduje ohlášku ani stavební povolení
FVE na rodinných domech jsou stavební úpravou, která nevyžaduje ohlášku ani stavební povolení

Solární panely v CHKO a v památkových zónách

Stavební úřady musí podle § 4 odst. 2 stavebního zákona spolupracovat s orgány chránícími veřejné zájmy. To zahrnuje i oblasti jako ochrana přírody a krajinného rázu (CHKO) a památkovou péči.

Správci chráněných území, jako je Správa CHKO, Správa národního parku nebo Národní památkový ústav, vydávají stanoviska ke stavebním aktivitám v jejich oblasti. To zahrnuje oznámení o stavbě a vydání stavebního povolení. Některé souvisle zastavěné oblasti v CHKO, pro něž existuje platný územní plán a orgán ochrany k němu již vyjádřil obecné stanovisko, mohou mít výjimku.

Jaké existují typy památkových rezervací a zón?

V České republice máme několik úrovní památkové ochrany, od zařazení stavby nebo území do Světového kulturního dědictví až po tzv. vesnické nebo krajinné památkové zóny. Národní památkový ústav vede databázi památek a chráněných území.

V České republice se památková ochrana řídí Zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Památková péče má několik úrovní ochrany. Chráněna může být samotná budova, může být národní kulturní památkou či kulturní památkou.

Co se týče ochran území, můžeme se setkat nejčastěji s památkovými rezervacemi a památkovými zónami. Také existují ochranná pásma nemovitých kulturních památek. Rozsáhlé území mohou pokrývat tzv. krajinné památkové zóny, kdy jsou obvykle chráněny historické hodnoty v kombinaci s rázem okolní krajiny.

Památkové rezervace jsou obvykle historická centra českých měst a jejich regulace je přísnější, než v památkových zónách. Solární panely na budovách, které jsou kulturní památkou nebo leží v památkové rezervaci, stavební úřad resp. památkový úřad nepovolí.

Na objektech v památkových zónách je teoreticky možné získat souhlas. Svolení je obvykle jednoduché získat, pokud prokážete, že fotovoltaické panely nebudou viditelné z ulice a z okolních veřejných prostranství.

Problematické mohou být i solární panely viditelné z míst dalekého rozhledu, tedy z rozhleden, ochozů věží atp. V památkově chráněných územích je konzultace záměru se stavebním úřadem nezbytná.

Fotovoltaické systémy a památková péče
Fotovoltaické systémy a památková péče

Pokud dáte fotovoltaické panely na dům v chráněném území bez toho, abyste to konzultovali se stavebním úřadem, riskujete problémy. Úřad může rozhodnout, že instalace musí dodatečně projít stavebním řízením, a vás požádá, abyste k tomu učinili potřebné kroky.

Chcete-li "legalizovat" elektrárnu v CHKO nebo v památkové zóně, potřebujete k tomu stanovisko Správy CHKO či NPÚ. Pokud úřad spravující ochranu území neschválí vaši žádost, stavební úřad vás může donutit solární panely ze střechy odstranit. Úřad by k vaší fotovoltaické elektrárně přistupoval jako k nelegální stavbě.

FVE na pozemcích u budov

Jedná se o případ, kdy fotovoltaickou elektrárnu budujeme na pozemku v zastavěném území. Nejčastěji za účelem vlastní spotřeby vyrobené energie v nějaké přilehlé budově. Přilehlou budovou může být rodinný dům, bytový dům, rekreační, komerční či průmyslový objekt.

Solární panely můžete umístit na přilehlý pozemek u budovy v případě, že se vám na střechu domu nevejdou. O instalaci na pozemek můžete uvažovat, pokud je střecha budovy nevhodně orientovaná nebo pokud je z větší části zastíněná například stromy.

Instalace na pozemku z pohledu NZÚ

Dotační program Nová zelená úsporám umožňuje instalace fotovoltaických elektráren na přilehlé pozemky rodinných i bytových domů. Musí být splněna podmínka, že panely budou umístěny na speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby systém neomezoval růst vegetace a její údržbu. Více informací k dotacím NZÚ pro rodinné domy a pro bytové domy.

Instalace fotovoltaické elektrárny na zastavěném pozemku je považována za samostatnou stavbu. V případě vlastní spotřeby vyrobené elektřiny v domě se taková fotovoltaická elektrárna posuzuje jako technické zařízení stavby.

Umístění fotovoltaické elektrárny

Záměr umístit fotovoltaický systém na pozemku nemusí předmětem územního řízení, pokud je instalovaný výkon fotovoltaiky menší než 50 kW a jsou splněny podmínky § 79, odst. 2, písm. v) stavebního zákona.

V opačném případě bude třeba projít územním řízením, jehož výsledkem je územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí je u elektráren umisťovaných na pozemcích vedle budov možné nahradit zjednodušeným územním souhlasem podle § 96 stavebního zákona. Týká se to FVE u rodinných domů, bytových domů, tak i staveb pro rodinnou rekreaci.

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas?

Územní souhlas stačí, pokud se stavba umisťuje v zastavěném území, na zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Stačí pak získat pouze stanoviska dotčených orgánů státní správy a stanoviska firem, které vlastní či provozují dotčenou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Dále je třeba získat souhlasy vlastníků sousedních staveb a pozemků.

Provedení fotovoltaické elektrárny

Podle § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona není u samostatných staveb pro výrobu energie vyžadováno povolení stavby ani ohláška v případě, že jejich výkon nepřesáhne 50 kW a jsou splněny podmínky § 79, odst. 2, písm. v). Týká se to všech rodinných domů, pokud neleží v CHKO nebo památkově chráněném území.

Pokud chcete instalovat na pozemku fotovoltaickou elektrárnu o výkonu větším než 50 kWp, pak pro tuto stavbu potřebujete územní rozhodnutí podle § 76 odst. 1 a stavební povolení podle 108 odst. 1. Povolení stavby může nahradit tzv. veřejnoprávní smlouva.

Obecné požadavky na stavby

Každá stavba včetně fotovoltaické elektrárny musí být navržena a provedena tak, aby splňovala požadavky na mechanickou odolnost, stabilitu, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek, ochranu životního prostředí a ochranu proti hluku.

Pokud stavební úřad schválil stavbu FVE, musíte po jejím dokončení získat kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí od toho samého úřadu. Kolaudace znamená úvedení zařízení do trvalého užívání.

Je lepší se dopředu zeptat

Máte-li otázky k územnímu či stavebnímu řízení, pošlete v rámci plánování investice obecný dotaz na váš místní stavební úřad. Ve zprávě jednoduše popište váš záměr a zeptejte se úřadu, co od vás bude chtít.

Jedná se o tzv. žádost o předběžnou informaci podle § 139 Správního řádu. Pokud dostanete oficiální odpověď, že se k vašemu záměru ze strany stavebního úřadu nic nepotřebujete, založte si toto vyjádření pro případné pozdější reklamace a elektrárnu si nechte na střechu domu bez obav namontovat.

Metodická pomůcka ministerstva

Díky Ministerstvu pro místní rozvoj je stavebníkům k dispozici jednoduchá a přehledná Metodická pomůcka pro umisťování, povolování a kolaudaci instalací solárních panelů a FVE. Metodická pomůcka MMR se hodí při komunikaci se stavebním úřadem, pokud dochází k nedorozuměním.

Pokud je vaším záměrem instalace FVE na střechu rodinného či bytového domu, požádejte úřad o potvrzení vaši "domněnky", že váš projekt splňuje podmínky § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. A tedy že instalace FVE nevyžaduje ohlášení stavby ani stavební povolení.

Konzultace se stavebním úřadem

Můžete se o instalaci FVE poradit přímo na stavebním úřadě osobně nebo po telefonu. Často se tak dá předem domluvit postup s úředníkem, který vaši oblast spravuje a bude se vaším projektem zabývat.

Konzultace se správcem chráněného území

Pokud váš dům leží v zákonem chráněné oblasti, stavební úřad bude chtít názor správce ochrany této oblasti. Můžete se tedy na něj obrátit s dotazem. To platí pro správu CHKO, správu národních parků i pro Národní památkový ústav.

Zeptejte se písemně dopředu správce chráněné krajinné oblasti (CHKO) nebo Národního památkového ústavu (NPÚ), jestli a za jakých podmínek můžete na střeše mít solární panely. Žádost se dá pohodlně poslat třeba datovou schránkou. Přidejte k žádosti vizualizaci umístění panelů na střeše domu. Přiložte fotografie prokazující, jak budou panely viditelné (neviditelné) z ulice.

Zjištění stanoviska úřadů předem vám může ušetřit čas a peníze na zbytečné dokumenty pro stavební povolení, pokud by váš projekt nebyl schválen.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Ohřev vody fotovoltaikou o výkonu 2,25 kWp
pro důchodce za 1 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram