Solární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střešeSolární Experti - Energetická revoluce začíná na vaší střeše
Získat nabídku

Potřebujete stavební povolení na montáž FVE?

1.9.2020 | Autor: Vladimír Matajs

Hlavním předpisem, podle kterého se řídí povolování staveb je Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zkráceně Stavební zákon. Stavby obecně před svojí realizací mohou procházet dvěma povolovacími řízeními - územním řízením a stavebním řízením.

Veškeré záležitosti stavebního práva řešíte s místně příslušným stavebním úřadem nebo stavebním odborem na magistrátech větších měst. Seznam všech stavebních úřadů v ČR najdete zde.

Mohlo by vás také zajímat

Co je to územní řízení a stavební řízení?

Územní řízení je schvalovací proces, kdy se řeší umístění staveb na daném pozemku a v daném území. Výsledkem územního řízení může být územní rozhodnutí, územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva. Územní řízení může být v některých případech vedeno jako zjednodušené.

Stavební řízení je proces schválení konkrétní podoby stavby, jejích technických parametrů a předpokládaného způsobu provedení. Některé stavby vyžadují ohlášení, některé stavby musí být schváleny formou stavebního povolení, některé jednodušší stavby nebo stavební úpravy nevyžadují ani ohlášku, ani stavební povolení. Ohlašované stavby a stavby vyžadující stavební povolení jsou do užívání uvedeny získáním kolaudačního souhlasu, který vydává stavební úřad.

Solární panely na střechách budov

U fotovoltaických elektráren umístěných na budovách se předpokládá vlastní spotřeba vyrobené elektřiny v daném objektu. V takovém případě se nejedná o výrobnu elektřiny, ale o technické zařízení stavby, na kterou se solární panely umisťují. Panely na výrobu energie umístěné na střeše jsou pak nedílnou technologickou součástí stavby, podobně jako kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo, elektrokotel nebo bojler na ohřev teplé vody.

Instalace solárních panelů na stávající budovu je změnou dokončené stavby, nebo-li stavební úpravou. Na stavební úpravy se podle § 79 odst. 6 stavebního zákona nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.

Sledujte naše sítě

Na rodinných domech bez stavebního povolení i ohlášky

Pro otázku povolení provedení instalace solárních panelů se použije § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, tedy. že stavební úpravy nevyžadují ohlášku ani stavební povolení za splnění následujících podmínek:

  1. Stavebními úpravami se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby.
  2. Nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby.
  3. Pokud se nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.
  4. Jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby.

Všechny tyto podmínky většina instalací solárních panelů splňuje. Výjimku tvoří instalace fotovoltaických panelů na stavby, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo pokud leží v nějakém zájmovém území, například v krajinné památkové zóně nebo v CHKO.

Často kladené dotazy

Ovlivňují solární panely vzhled budovy?

Může jít o sporný bod při diskusi o tom, zda instalace solárních panelů na střechu budovy vyžaduje či nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášku. Problematické z tohoto hlediska mohou být instalace, kde solární panely nekopírují rovinu střechy, ale jsou nějakým způsobem přizvednuté (podepřené). Pokud solární panely v některém místě budovu převyšují, pak by v zřejmě mělo dojít na stavební řízení.

Potřebuji ohlášku nebo stavební povolení?

Stavební zákon v § 104 až § 107 uvádí typy staveb, na jejichž výstavbu stačí jen ohlášení stavby. Ohláška se vztahuje i na stavební úpravy těchto typů staveb. V § 108 odst. 1. stavebního zákona se praví, že na všechno ostatní je potřeba stavební povolení. V § 103 stavebního zákona jsou uvedeny výjimky, kdy nepotřebujete ani stavební povolení, ani ohlášku. V tomto paragrafu jsou mezi výjimkami uvedeny i "stavby a zařízení pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla".

Jak rozhodují stavební úřady?

Stavební zákon je komplexní předpis upravující složitou problematiku stavebnictví. Některé stavby nebo stavební úpravy mohou podle různých výkladů zákona spadat do různých paragrafů. To může mít vliv na povolovací proces. Výklad zákona se může lišit, proto stejnou problematiku mohou dva různé stavební úřady posoudit každý jinak. Někdy se výklad zákona liší i mezi jednotlivými úředníky na jednom stavebního úřadu.

Jaké existují typy památkových rezervací a zón?

V České republice máme několik úrovní památkové ochrany, od zařazení stavby nebo území do Světového kulturního dědictví až po tzv. vesnické nebo krajinné památkové zóny. Národní památkový ústav vede databázi památek a chráněných území.

Solární panely v CHKO a v památkových zónách

Podle § 4 odst. 2 stavebního zákona musí stavební úřady postupovat v součinnosti s orgány, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. To se týká i zájmových území z pohledu ochrany přírody a krajinného rázu (CHKO) a památkové péče.

Orgány ochrany zájmových území (například Správa CHKO nebo Památkový úřad) dávají závazná stanoviska ke všem stavebním činnostem ve svém obvodu, tedy zejména k ohlášení stavby a k vydání stavebního povolení. Výjimku může mít souvisle zastavěné území například v CHKO, pro které je vydaný platný územní plán, ke kterému již orgán ochrany zaujal obecné stanovisko.

Pokud si v zájmovém území namontujete solární panely bez konzultace se stavebním úřadem, pak na sebe berete jisté riziko. Úřad může dojít v budoucnu k názoru, že na vaše solární panely je nutné mít ohlášku nebo stavební povolení a k němu i závazné stanovisko Správy CHKO. A pokud by CHKO nevydalo kladné stanovisko k vaší žádosti, stavební úřad by neměl jinou možnost, než vám nařídit solární panely demontovat.

Co je nového na našem FB?

Pokud nemáte jistotu, je lepší se dopředu zeptat!

Proto doporučujeme zaslat před započetím projektu místnímu stavebnímu úřadu obecný dotaz písemnou formou, kde popíšete váš záměr a zeptáte se úřadu, co po vás v daném případě bude požadovat. Jedná se o tzv. žádost o předběžnou informaci podle § 139 Správního řádu. Pokud dostanete oficiální odpověď, že nepotřebujete nic, založte si toto vyjádření pro případné pozdější reklamace a můžete jít v klidu montovat.

Stavební úřad může požadovat vyjádření správce zájmového území. V tom případě můžete obecný dotaz zaslat správě CHKO. Požadujte, aby se vyjádřili, zda solární panely na vaši střechu povolí, případně za jakých podmínek. Můžete si tím ušetřit čas a peníze při shánění podkladů pro stavební řízení, které nakonec nebudou k ničemu.

Solární panely na objektu vedeném jako nemovitá kulturní památka stavební úřad potažmo památkový úřad zcela jistě nepovolí, podobně jako na budovách ležících v památkových rezervacích. Na objektech v památkových zónách je teoreticky možné získat souhlas, pokud panely nebudou viditelné z ulice nebo z veřejných prostranství. Problematické mohou být i solární panely viditelné z míst dalekého rozhledu - rozhleden, věží atp. V památkově chráněných územích je konzultace záměru se stavebním úřadem nezbytná.

Solární panely na pozemcích

Opět budeme předpokládat případ, že fotovoltaickou elektrárnu stavíme na pozemku v zastavěném území za účelem vlastní spotřeby v nějaké přilehlé budově. Solární panely se umisťují na pozemky v případě, že se na střechu budovy z nějakého důvodu nevejdou nebo pokud není střecha vhodně orientovaná.

Záměr umístit fotovoltaický systém na pozemku by v každém případě měl být předmětem územního řízení. Územní rozhodnutí je možné při splnění podmínek nahradit územním souhlasem podle § 96 stavebního zákona, tedy zjednodušeným územním rozhodnutím.

Podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 9 stavebního zákona není u staveb pro výrobu energie vyžadováno stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu v případě, že jejich výkon nepřesáhne 20 kW. Pokud tedy Vámi plánovaná fotovoltaická elektrárna nepřesáhne špičkový výkon 20 kWp, pak ji při umístění na pozemku nemusíte ohlašovat ani žádat o stavební povolení.

Pokud chcete instalovat na pozemku fotovoltaickou elektrárnu o výkonu větším než 20 kWp, pak pro tuto stavbu potřebujete stavební povolení. Při uvedení do užívání takové stavby je nutné stavební úřad požádat o vydání tzv. kolaudačního souhlasu.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 62 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram