Získat nabídku

Dotace na fotovoltaické elektrárny pro bytové domy

18.1.2022 | Autor: Vladimír Matajs

Konečně i na bytové domy bylo myšleno v dotačním programu Nová zelená úsporám, který v říjnu 2021 prošel kompletní změnou. Program NZÚ administruje Státní fond životního prostředí.

Nová zelená úsporám podporuje instalace fotovoltaických elektráren již od roku 2015, avšak dosud byla dotace pro bytové domy hodně osekaná a především omezená pouze na území Hlavního města Prahy. Situace se po poslední revizi označované jako NZÚ 2030 radikálně změnila ve prospěch všech bytových domů v celé České republice.

Žadatelem o dotaci Nová zelená úsporám může být

 • vlastník stávajícího bytového domu včetně družstva
 • společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • stavebník nového bytového domu

Nová zelená úsporám je rozdělena na části

 • Část A: zateplení bytového domu
 • Část B: výstavba bytového domu s nízkou energetickou náročností
 • Část C: výměna či pořízení zdrojů tepla, elektřiny či ohřevu TUV, instalace řízeného větrání, rekuperačních technologií atp.
 • Část D: adaptační opatření jako instalace stínící techniky, zelených střech, zachytávání dešťovky, instalace dobíječek na elektromobily atp.
 • Část E: příspěvek na vypracování projektové dokumentace a odborného posudku

V tomto článku se podrobně podíváme na NZÚ část C, ze které je možné získat příspěvek na instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu bytového domu. Probereme též možnosti kombinací pořízení FVE s dalšími opatřeními z části D. Podrobné kompletní podmínky programu získáte na webu Nová zelená úsporám v části pro bytové domy.

Mohlo by vás také zajímat

Jak velkou dotaci mohou získat bytové domy?

Na bytové domy můžete instalovat fotovoltaické elektrárny s akumulací přebytků do baterií či zcela bez jakékoliv formy akumulace. Vyrobenou elektřinu je možné využít ve společných prostorách bytového domu, pro ohřev teplé vody, pro dobíjení elektromobilů, ale také pro snížení běžné spotřeby v jednotlivých bytových jednotkách.

Instalace FVE domě i na jeho příslušenství

Fotovoltaická elektrárna může být umístěna na bytovém domě nebo na jiné stavbě, která tvoří k bytovému domu příslušenství. Jedná se o garáže, stodoly či jiné technické budovy. Instalace fotovoltaických panelů může být provedena i na pozemku na zvláštní konstrukci tak, aby panely neomezovaly růst vegetace a její údržbu.

Celková výše podpory na jednu žádost (včetně bonusů) smí činit maximálně 50 % celkových realizačních výdajů. Naopak minimální výše dotace je stanovena na 50 000 Kč, minimální výše realizačních výdajů je tedy 100 000 Kč.

Výpočet výše dotace pro bytové domy vyjadřuje tabulka:

Sledovaný parametrDotace
Výkon fotovoltaických panelů15 000 Kč / kWp
Kapacita baterií na bázi lithia10 000 Kč / kWh
Počet připojených jednotek v bytovém domě5 000 Kč / byt
Projektová dokumentace a odborný posudek15 000 Kč
Výpočet výše dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám 2030 pro bytové domy

Celková výše dotace na fotovoltaickou elektrárnu pro jeden bytový dům není shora omezena, řídí se výpočtem podpory uvedeným v tabulce výše. Maximální výkon elektrárny umístěné na bytovém domě je 100 kWp. Omezení 100 kWp platí pro podání jedné žádosti o dotaci.

Minimální výkon fotovoltaické elektrárny

Na každou bytovou jednotku v domě by měl připadat výkon alespoň 0,5 kWp (500 Wp) výkonu fotovoltaické elektrárny. Dotaci na bytovou jednotku lze čerpat pouze na takový počet bytů, které splňují tento minimální výkon.

Minimální a maximální kapacita baterií

Minimální podporovaná kapacita baterií v kWh musí být alespoň 0,5násobek výkonu fotovoltaických panelů v kWp. Maximální podporovaná kapacita baterií v činí 1,5 násobek instalovaného výkonu FV panelů. Pokud má instalovaná elektrárna výkon 10 kWp, pak minimální kapacita baterií musí být alespoň 5 kwh a maximální podporovaná kapacita je 15 kWh.

Příspěvek 5 000 Kč na každý připojený byt

Z dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat 5 000 Kč na každou připojenou bytovou jednotku, která bude přímo využívat energii z FVE. O tento typ podpory můžete žádat pouze tehdy, pokud kvůli instalaci FVE v rámci bytového domu sjednocujete odběrná místa do jednoho společného.

Podpora 5 000 Kč na bytovou jednotku je určena na pokrytí zvýšených nákladů se sjednocením odběrných míst, na pořízení podružných elektroměrů pro provádění rozúčtování atp.

Slučování odběrných míst má smysl pouze u domů, které mají jednoho majitele. U bytových domů, které spravují družstva či společenství vlastníků (SVJ), se sjednocování odběrných míst neprovádí, protože by to bylo extrémně náročné, a to hlavně z důvodu nutnosti získat dohodu všech vlastníků.

Bytové domy spravované SVJ či družstvy budou moci od 1.1.2023 využívat status tzv. energetického společenství. Vyrobená elektřina z FVE a spotřebovaná elektřina v jednotlivých bytech se u těchto energetických společenství bude započítávat podobným způsobem, jako dnes fungují např. virtuální baterie.

Díky tomu není třeba jednotlivá samostatná odběrná místa (elektroměry) v bytových domech slučovat do jednoho společného. Ušetří se tím spousta času a peněz.

Jaké můžete získat bonusy?

Jednotková výše podpory je navýšena o 10 % v tzv. strukturálně postižených krajích, kterým je Karlovarský, Moravskoslezský a ústecký kraj. Toto zvýhodnění se nevztahuje na další bonusy například za kombinaci více opatření.

Pokud budete na vašem bytovém domě realizovat více opatření najednou a o dotaci na tato opatření požádáte v jedné společné žádosti, pak můžete na každou kombinaci prováděných opatření získat kombinační bonus 20 000 Kč.

Opatření, která lze kombinovat s instalací FVE

 • výstavba bytového domu v nízkoenergetickém standartu
 • částečné či kompletní zateplení domu
 • výměna neekologického hlavního zdroje tepla (kotel, TČ, napojení na CZT)
 • instalace termických či fotovoltaických panelů za účelem přímého ohřevu vody
 • pořízení tepelného čerpadla za účelem ohřevu teplé vody
 • instalace centrálního či decentrálního řízeného větrání domu s rekuperací
 • centrální systém na využití tepla odpadní vody
 • montáž stínící techniky s ručním či automatickým řízením
 • zřízení extenzivní, intenzivní či polointenzivní zelené střechy
 • instalace podzemních nádrží na zachytávání dešťové a/nebo šedé vody
 • montáž dobíjecích stanic pro elektromobily
 • výsadba listnatých či ovocných stromů

Pro získání kombinačního dotačního bonusu ve výši 20 000 Kč musí být žádost za všechna kombinovaná opatření podána státnímu fondu najednou.

Nejčastější je kombinace FVE + wallboxy

S instalací fotovoltaických elektráren zákazníci nejčastěji kombinují instalaci inteligentních dobíjecích stanic pro elektrická auta. Na každý dobíjecí bod je vypsána dotace ve výši 45 000 Kč, maximální počet podporovaných wallboxů je roven počtu bytů v domě. Dobíječka i parkovací místo musí být na pozemku ve vlastnictví žadatele.

Další podmínky pro bytové domy

Dotaci lze čerpat pouze na nové fotovoltaické elektrárny postavené z nových komponentů. Podporu nelze získat na rozšíření stávajících FV elektráren o další fotovoltaické panely či na rozšíření stávajících elektráren o akumulaci do baterií.

Baterie, pokud chcete získat příslušnou dotaci, smí být pouze na bázi lithia, tedy technologie Li-Ion nebo LiFePO₄. Dotaci nelze čerpat na olověné akumulátory (trakční, gelové i AGM), Ni-MH a Ni-Fe. Směrodatná jmenovitá kapacita baterií se stanovuje pro konstantní dobu vybíjení baterie po dobu 10 hodin (C/10 nebo 0,1C).

Minimální účinnost použitých fotovoltaických panelů je 18 % u monokrystalických či polykrystalických článků nebo 12 % u panelů na bázi amorfních článků. Síťové střídače mají limit pro minimální Euro účinnost 95 %, u hybridních střídačů musí být Euro účinnost minimálně 92 %.

Střídače a případně též regulátory nabíjení musí disponovat technologií pro sledování bodu maximálního výkonu (MPPT - maximum power point tracking) s účinností přizpůsobení minimálně 98 %.

Fotovoltaické panely na střeše bytového domu
Fotovoltaické panely na střeše bytového domu

Potřebují instalace FVE stavební povolení?

Instalaci fotovoltaické elektrárny na bytový dům je stavební úpravou stávájící dokončené stavby, které nevyžaduje projednání v územním řízení. Instalace FVE na bytový dům nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby, pokud (podle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona) se stavebními úpravami:

 • nezasahuje do nosných konstrukcí
 • nemění vzhled stavby
 • nemění způsob užívání stavby
 • neovlivňuje negativně požární bezpečnost stavby

Nesmí se také jednat o kulturní památku a musí být splněna podmínka, že stavební úprava nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí. Posouzení vlivu na životní prostředí instalace fotovoltaické elektrárny na bytový dům samozřejmě nevyžaduje.

V drtivé většině případů jsou podmínky § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona splněny. Podrobnější informace o administrativních postupech uvádíme v článku o povolování instalací fotovoltaických elektráren na budovách.

Sledujte naše sítě

Připojení k síti a licence

Pro každou fotovoltaickou elektrárnu je třeba vyjednat připojení k distribuční síti, které je jednou z podmínek pro přiznání dotace Nová zelená úsporám. Na základě předpokládaného výkonu elektrárny technici distribuční společnosti posoudí situaci v daném místě a předepíší připojovací podmínky pro budoucí elektrárnu.

Licence na výrobu elektřiny je obdobou živnostenského listu u živnostenského podnikání, pokud licencovaný subjekt nemá IČO, Energetický regulační úřad mu jej přidělí. Družstva a SVJ již IČO mají, prakticky se tedy pro ně nic nemění.

FVE do výkonu 10 kWp bez licence

U fotovoltaických elektráren do 10 kWp platí výjimka z povinnosti žádat na jejich provozování o licenci Energetického regulačního úřadu. Licence je povolením k podnikání v energetickém odvětví, u bytových domů se držitelem licence obvykle stává sdružení vlastníků jednotek nebo družstvo.

Případně příjmy z licencované činnosti plynoucí z prodeje přebytků elektřiny do distribuční sítě SVJ či družstvo při každoročním vyúčtování přenese na svoje členy podobně, jako tomu činí například u příjmů z pronájmu nebytových prostor.

Výhodou je, že drtivou většinou finančního přínosu fotovoltaické elektrárny na bytovém domě jsou úspory na spotřebách společných prostor a v jednotlivých bytových jednotkách. A úspory nejdou nijak zdanit.

FVE na bytovém domě bez starostí

Pro naše klienty zajišťujeme veškerý administrativní servis spojený s vyřízením dotace, s připojením k distribuční síti a s případným získáním licence od Energetického regulačního úřadu.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a osobní návštěva technika u vás je ZDARMA. Ozveme se během 2 dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Produkty, které by vás mohly zajímat

Pokud se Vám tento obsah líbí, sdílejte ho svým přátelům
Nová zelená úsporám logo

Fotovoltická elektrárna o výkonu 2,7 kWp na klíč
za 113 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram